معرفی هیئت مدیره

مدیر عامل شرکت خانه گسترفراساز از سال 76 تا به امروز

رئیس اجرایی کلیه امور شرکت خانه گستر فراساز به مدت 19 سال

رئیس اجرایی پروژه های شرکت خانه گستر فراساز مدت 19 سال

رئیس تیم فنی شرکت خانه گستر فراساز مدت 10 سال

رئیس هیئت مدیره شرکت پارس سرای گلستان از سال 89

مدیر کارگاه و مسئول اجرایی کلیه امور شرکت پارس سرای گلستان به مدت 5 سال

مدیریت تیم نقشه برداری شرکت پارس سرای گلستان مدت 5 سال

رئیس دفتر فنی شرکت پارس سرای گلستان مدت 5 سال

مدیر اجرایی کلیه امور شرکت نیک ساز رفسنجان به مدت 2 سال

رئیس تیم فنی شرکت نیک ساز رفسنجان به مدت 2 سال

مدیر پروژه فنی شرکت نیک ساز رفسنجان به مدت 2 سال

رئیس اجرایی شرکت گلستان دژ افلاک گستر به مدت 3 سال

مدارک مدیر عامل

اخذ مدارک کارشناسی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

اخذ مدرک کارشناسی ارشد در رشته عمران گرایش سازه از دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

اخذ مدرک دکتری خاک و پی از دانشگاه ملی عمران و معماری کیف اکراین

منصب ها و سمت ها

مدیر عامل شرکت خانه گستر فراساز

ناظر اجرایی پروژه های شرکت پارس سرای گلستان

مدیر پروژه های شرکت گلستان دژ افلاک گستر

رئیس هیئت مدیره شرکت پارس سرای گلستان

ناظر اجرایی پروژه های شرکت نیک ساز رفسنجان

عضو نظام مهندسی ساختمان گلستان

رئیس انجمن پیمانکاران استان گلستان به مدت یک سال

رئیس انجمن شرکت های ساختمانی و تاسیساتی استان گلستان

 

 

رئیس هیئت مدیره

موسی الرضا شیخ نظری

دانشجوی دکترای عمران

13 سال سابقه اجرایی

دارای پروانه اشتغال پایه 2 نظارت از سازمان نظام مهندسی استان گلستان

دارای پروانه اشتغال پایه 2 محاسبات از سازمان نظام مهندسی استان گلستان

تخصص کامل به نرم افزارهای عمران و راهسازی

دارای گواهینامه اتمام دوره نقشه برداری کامل

قبولی در آزمون ورودی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان در سال 1377

اخذ مدرک کارشناسی در سال 1381

اخذ مدرک کارشناسی ارشد از دانشگاه Iydon state  در سال 2007

سوابق کاری و اجرایی

رئیس هیئت مدیره شرکت خانه گستر فراساز از سال 1387

مدیر عامل شرکت پارس سرای گلستان از سال 1383

مدیر کارگاه و مسئول اجرایی کلیه پروژه های شرکت خانه گستر فراساز

مدیر کارگاه و مسئول اجرایی کلیه امور شرکت پارس سرای گلستان به مدت 11 سال

مدیر تیم نقشه برداری شرکت پارس سرای گلستان به مدت 8 سال

مدیر عامل شرکت گلستان دژ افلاک گستر به مدت 2 سال

منصب ها و سمت ها

رئیس هیئت مدیره شرکت خانه گستر فراساز

مسئول اجرایی پروژه های شرکت خانه گستر فراساز

مدیرعامل شرکت پارس سرای گلستان

عضو هیئت مدیره شرکت گلستان دژ افلاک گستر

ناظر اجرایی پروژه های شرکت نیک ساز رفسنجان

عضو کانون مهندسین استان گلستان

عضو سازمان نظام مهندسی استان گلستان

 

 

نائب رئیس هیئت مدیره

فروغ شیخ نظری

8 سال سابقه اجرایی

کارشناسی ارشد عمران

 

منصب ها و سمت ها

 • نائب رئیس هیئت مدیره شرکت خانه گستر فراساز
 • مدیر دفتر فنی شرکت خانه گستر فراساز
 • مسئول دفتر فنی شرکت خانه گستر فراساز
 • عضو سازمان نظام مهندسی استان گلستان
 • دارای گواهینامه دوره نرم افزارهای عمرانی
 • دارای گواهینامه دوره نقشه برداری تخصصی
 • قبولی در آزمون ورودی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان در سال 1383
 • اخذ مدرک کارشناسی در سال 1387
 • اخذ مدرک کارشناسی ارشد از دانشگاه امیر کبیر تهران در سال 1394
 • دارای پروانه اشتغال پایه 3 نظارت از سازمان نظام مهندسی استان گلستان
 • دارای پروانه اشتغال پایه 3 اجرا از سازمان نظام مهندسی استان گلستان
فارسی